Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2018

x-ray
13:03
1263 876c 390
Reposted fromTamahl Tamahl viaBlacksad Blacksad
x-ray
13:01
2318 3b9b 390
Reposted fromkatsiu katsiu viajazon jazon
x-ray
13:01
3358 38de 390
Reposted fromanderer-tobi anderer-tobi viajazon jazon
x-ray
13:01
2608 baf8 390
Reposted fromzciach zciach viajazon jazon
x-ray
13:00
2605 1ff4 390
Reposted fromzciach zciach viajazon jazon
x-ray
13:00
1115 f968 390
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viajazon jazon
x-ray
13:00
Reposted fromgruetze gruetze viajazon jazon
x-ray
13:00
2382 c31a 390
x-ray
13:00
2369 189c 390
Reposted frommeewosh meewosh viajazon jazon

October 09 2018

x-ray
23:28
9319 c757 390
Reposted fromkrzysk krzysk viahavingdreams havingdreams
x-ray
23:23
9340 67cd 390
x-ray
23:23
7752 422b 390
...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahavingdreams havingdreams

October 06 2018

x-ray
04:10
Reposted fromFlau Flau viajazon jazon
x-ray
04:10
4506 fb17 390
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viajazon jazon
x-ray
04:09
0130 2759 390
Reposted fromhighlmittel highlmittel viahavingdreams havingdreams
x-ray
04:08
4164 6dfc 390
Reposted frompiehus piehus viasmokingtime smokingtime
x-ray
04:07
6482 e5fa 390
x-ray
04:06
x-ray
04:06

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasmokingtime smokingtime
x-ray
04:05
5090 be82 390
Reposted fromipo ipo viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl